Domain + Tárhely virtuális szerver - VPS szerver elhelyezés Megoldásaink megrendelés kapcsolat
Általános Szerződési Feltételek a Deploy IS Kft. Virtuális Szerver Szolgáltatásához
Érvényes: 2008. október 06.-től
I. A szolgáltató

A szolgáltató neve: Deploy IS Kft. (adószám: 14483855-2-41)
A szolgáltató címe: 1032 Budapest, Ágoston u. 2.
A virtuális szerver szolgáltatás ügyfélszolgálat elérhetőségei:
- email: vps@deployis.eu vagy info@deployis.eu
A továbbiakban Deploy IS vagy Szolgáltató

II. A szerződés létrejötte és felmondása

Az igénylőnek, aki a szolgáltatást igénybe kívánja venni, szerződést kell kötnie a Szolgáltatóval, amely szerződés meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a választott szolgáltatást és annak díját. A szerződés megkötése a visszaigazolt Megrendelővel történik, ami tartalmazza az előfizető adait (adminisztratív és technikai kapcsolat tartók) és a megrendelt szolgáltatást. A szerződési feltételek jelen dokumentumban rögzítettek. Kivételt képeznek az egyedi előfizetői szerződések, amikben az áltános feltételekhez képest egyedi megállapodások találhatók 1. Az igénylő elektronikus úton (levélben vagy adatlap kitöltésével) vagy írásban jelzi a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát, majd a Szolgáltató tájékoztatja az igénylőt a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről.

2. A Szolgáltató, Előfizető, illetőleg igénylő (a továbbiakban együtt: felek) az előfizetői szerződést írásban vagy ráutaló magatartással - így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével - köthetik meg.

2.1. Írásbeli szerződéskötés:
Írásbeli szerződéskötés esetén az Előfizető ajánlatát az egyedi előfizetői szerződés Előfizető által aláírt példányának Szolgáltatóhoz való eljuttatásával teszi meg. A szerződés beérkezését követően a Szolgáltató a szerződés általa aláírt példányának megküldésével/átadásával fogadja el és igazolja a Szolgáltatói jogviszony létrejöttét ("visszaigazolás"). A szerződés a visszaigazolás Előfizető részére történő rendelkezésre bocsátása napján (Szolgáltató általi megküldés napja) jön létre. Ha a felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg, a Szolgáltató köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi előfizetői szerződést - az Előfizető kérése esetén - az általános szerződési feltételek egy példányát az Előfizető rendelkezésére bocsátani. Emellett Szolgáltató jogosult a szerződés elektronikus úton történő visszaigazolására, amely esetben a szerződés ráutaló magatartással jön létre.

2.2. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés:
Az igénylő az egyedi szolgáltatási szerződés megkötését elektronikus úton is kezdeményezheti a Szolgáltató honlapján elhelyezett ajánlati felhívás (megrendelő űrlap) elektronikus úton történő kitöltésével, amelyet Szolgáltató az előfizetői ajánlat legkésőbb 3 munkanapon belül történő elektronikus úton vagy nyomtatott formában (postai úton vagy kézben átadva) történő visszaigazolásával fogad el. A visszaigazolás Előfizető részére való, elektronikus úton vagy postai úton történő hozzáférhetővé tételével jön létre a szerződés. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén az általános szerződési feltételek a www.vpspro.eu/aszf.php honlapon érhetők el.

3. A Szolgáltató 18 év életkort be nem töltött természetes személlyel nem köt előfizetői szerződést.

4. A Szolgáltató az Európai Unió területén nem bejegyzett jogi személlyel, továbbá az Európai Unió területén tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi természetes személlyel csak a felek egyező akarata esetén köt előfizetői szerződést.

5. A Szolgáltatás rendes felmondási ideje mindkét fél részéről 30 nap. Kivételt képeznek az III. és IV./4. pontban leírt esetek. Az Ügyfél jogosult azonnali felmondásra, amennyiben a III./2. pontban meghatározottaktól a Szolgáltató eltér.

III. Fizetési rendelkezések

1. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke kiegyenlíthető banki átutalással, banki pénztári befizetéssel. A standard fizetési mód mindenkor a banki átutalás.
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámolja.
Díjcsomag módosítás esetén a következő számlázási ciklusig esedékes többlet szolgáltatások kerülnek kiszámlázásra, napokban számolva, az új szolgáltatás rendelkezésre bocsátásának napjától.
Határozott időre kötött szerződés esetén Szolgáltató 21 nappal a fordulónap előtt emailben (a megadott adminisztratív kapcsolattartó címre) értesíti az Ügyfelet a szerződés lejártáról, illetve hosszabbításának lehetőségéről. Amennyiben 7 napon belül nem érkezik válasz Szolgáltató postai levelben értesíti a Felhasználót. Amennyiben a fennmaradó időben nem érkezik visszajelzés a Szolgáltató az érintett szolgáltatást felfüggesztheti.

2. Havi díjfizetés:
A Szolgáltató minden hónap 10. napjáig számlát állít ki az aktuális havi díjról, amely 14 napos fizetési határidejű. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adott szolgáltatás korlátozására, ha azt érintő és 5 napnál régebben lejárt kiegyenlítetlen a számla. 3. Éves díjfizetés:
A Szolgáltató az esedékes éves díjat előre, az adott forduló napot követő hónapban számlázza 30 napos fizetési határidővel.
A szolgáltató fenntartja a jogot a 30 napnál régebben lejárt számlához tartozó szolgáltatás korlátozására.

IV. A szolgáltatás igénybe vétele rendelkezésre állása

1. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása kapcsán a tudomására jutó adatokat harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ilyen adatokat kizárólag hibakeresési céllal felhasználhassa, amiről az Előfizetőt előzetesen tájékoztatja.

2. A Szolgáltatás az adott naptári év - 365 nap - 99,5%-ában elérhető, amelybe a maximum havi 1 órás és előre bejelentett karbantartás nem tartozik bele (így évente maximum 12 óra, azaz 0,13%). Az 1 órás karbantartás leállás ideje más hónapra nem vihető át! A rendelkezésre állás a Szolgáltató saját és közvetlen partnere IP hálózatán belüli elérhetőségre vonatkozik. A Szolgáltató nem vállalja a hálózatán kivül eső elérhetőség garantálását.

3. Az esetleges bármilyen leállásból keletkező károkért, elmaradt haszonért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

4. Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatakor a vonatkozó törvényeket betartja, a mindenkori jogszabályokba (különös tekintettel a szerzői jogi törvényben foglaltakra) vagy az ÁSZF-be ütköző tevékenységet nem folytat és olyan adatokat sem tárol. A Szolgáltató bármilyen rendszerén tilos üzemeltetni az üzemvitelt és a rendszerek biztonságát veszélyeztető bármilyen tevékenység. Bármilyen hasonló esetben a Szolgáltatás azonnali hatállyal és teljes egészében korlátozható vagy megszüntethető és az Előfizetői Szerződés felmondható. Ilyen korlátozás vagy megszüntetés esetén Előfizető mindennemű semmiféle kártérítésre nem tarthat igényt.

V. Adatvédelem

1. A Szolgáltató a saját rendszereiben minden jelszót és az ügyfél azonosítót egyirányú titkosítással tárolja. Az Ügyfél rendszerén is hasonló rendszer elvárt, a fokozott biztonság érdekében. A Szolgáltató különösen felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy interneten található rosszindulatú programok miatt a felhasználónévvel megegyező vagy egyszerű számsor jellegű jelszavakat NE használjon semmilyen körülmények között.

2. A Szolgáltató az Ügyfél rendszerén található adatokat nem vizsgálja és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. Az esetleges mentések vagy karbantartás során birtokába jutott információkat teljesen bizalmasan kezeli. A Szolgáltató a TCP/IP alapú forgalmat és minden jellegű belépést, illetve arra irányuló kisérletet a saját rendszereire naplóz. A Szolgáltató a vonatkozó adatvédelmi törvényt maradéktalanul betartja.

3. A Szolgáltató a szervereit érintő tevékenységeket a hatókörén belül naplózza és egy évre visszamenőleg tárolja. Az ilyen módon tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki. Kivételt képeznek a hivatalos szervek hivatalos megkeresései.

4. Az Ügyfél elfogadja, hogy az általa üzemeltetett rendszeren a vonatkozó jogszabályok szerint kezeli az adatokat!

VI. Egyéb rendelkezések

1. A Felek az esetleges vitáikat elsősorban békés úton próbálják rendezni.

2. A jelen dokumentumban nem szabályzott kérdésekben a mindenkori Ptk. és vonatkozó internetes szabványok mérvadóak.

3. A Felek a jogviták rendezésére Budapesti Kerületi Bíróság illetékességét ismerik el.